foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

BANC DE LLIBRES CURS 2018 2019

Listado de libros de texto que se proporcionarán al alumnado participante en el Banco de Libros durante el curso 2018 2019

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones para los centros privados concertados y centros de titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y renovación de libros de texto y material curricular para el curso escolar 2018-2019.

Web Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: Banc de Llibres (Programa Xarxallibres).

Instruccions per a la tramitació del Banc de Llibres per a les FAmílies, curs 2018-2019.

Procedimiento recogida de libros alumnos participantes en el Banco de Libros durante el curso 2017 2018

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES CURS 2018-2019 ALUMNAT QUE PARTICIPE PER PRIMERA VEGADA

DOCUMENT LLIURAMENT LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR PER A L'ALUMNAT QUE PERTANY AL BANC DE LLIBRES.

Participació de l'alumnat al programa

1. Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre on es trobe matriculat l’alumnat desde el 13 de juny fins al 20 de juliol de 2018 en període ordinari, i desde el 24 de setembre fins al 18 d'octubre.

2. L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2017-2018 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2018-2019, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no eximirà de l’obligació de tornar els llibres deixats en préstec.

3. En qualsevol dels casos arreplegats als apartats anteriors, serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres el lliurament, a la fi del curs, del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2017-2018 en el centre on han estat matriculats. A tal fi, es facilitarà un document per a realitzar el lliurament dels llibres segons el model que establisca la conselleria.

Copyright © 2019 IES MUTXAMEL Rights Reserved.