foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

BANCO DE LIBROS CURSO 2017 2018

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2017, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones para los centros privados concertados y centros de titularidad de las corporaciones locales de la Comunitat Valenciana destinadas a la reposición y renovación de libros de texto y material curricular para el curso escolar 2017-2018

Procedimiento recogida de libros alumnos participantes en el Banco de Libros durante el curso 2016 2017

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL BANC DE LLIBRES CURS 2017 2018 ALUMNAT QUE PARTICIPE PER PRIMERA VEGADA

DOCUMENT LLIURAMENT LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR PER A L'ALUMNAT QUE PERTANY AL BANC DE LLIBRES

Participació de l'alumnat en el programa

1. Les famílies que vulguen participar en el programa de banc de llibres per primera vegada i ser-ne beneficiàries hauran de sol·licitar-ho, d’acord amb el model de sol·licitud electrònica que consta en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. Les sol·licituds de nova participació es presentaran al centre on es trobe matriculat l’alumnat fins al 20 de juny de 2017.

2. L’alumnat participant en el programa de banc de llibres durant el curs 2016-2017 no haurà de presentar cap sol·licitud per a ser participant en el banc de llibres 2017-2018, ja que aquesta condició es manté, excepte si exerceix el seu dret de renúncia. En cas de renúncia, caldrà fer-ho de manera explícita mitjançant la sol·licitud habilitada a tal efecte en el moment del lliurament dels llibres. Aquesta renúncia no eximirà de l’obligació de tornar els llibres deixats en préstec.

3. En qualsevol dels casos arreplegats als apartats anteriors, serà imprescindible per poder participar en el banc de llibres el lliurament, a la fi del curs, del lot complet de llibres de text i material curricular corresponents al curs 2016-2017 en el centre on han estat matriculats. A tal fi, es facilitarà un document per a realitzar el lliurament dels llibres segons el model que establisca la conselleria.

Copyright © 2017 IES MUTXAMEL Rights Reserved.